فروش T8 اردیبهشت1400

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

فروش T8 اردیبهشت1400

فروش خودروی T8 ویژه نیمه اول اردیبهشت 1400 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .