شرایط KMC T8 نیمه دوم خرداد1400

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

شرایط KMC T8 نیمه دوم خرداد1400

شرایط فروش خودروی T8 با قیمت غیر قطعی ویژه نیمه دوم خرداد ماه 1400 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد