فروش قسطیJ7شهریور1401

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

فروش قسطیJ7شهریور1401

شرایط فروش خودروی J7 ویژه نیمه دوم شهریور ماه 1401 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد.