شرایط فروش j4 نیمه دوم اردیبهشت99

ثبت نام جدیدی در کرمان موتور آغاز شده است !

شرایط فروش j4 نیمه دوم اردیبهشت99

شرایط فروش دومرحله ای اقساطی با قیمت باز ویژه نیمه دوم اردیبهشت99 در نمایندگی 1747 کرمان موتور زیبایی آغاز شد .